Občanské sdružení

 Stanovy Občanského sdružení přátelé speciální školy

 I.

Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení přátelé speciální školy, (dále jen OS přátelé SŠ), je dobrovolným sdružením občanů s hlavním zaměřením na:

-  Poskytování všestranné pomoci v činnosti Speciálních škol Město  Albrechtice.

-  Získávání finančních a materiálních prostředků  využitelných pro žáky a pedagogy zvláštní školy.

-  Poskytování rad, informací atd. pro rodiče žáků, zákonné zástupce.

-  Propagace školy a občanského sdružení v mediích.

 

 

 1. OS přátelé SŠ nenavazuje svou činnost na práci jiných spolků, společenských hnutí či sdružení. Jedná se o nově vzniklé sdružení.

 

 1. Sídlem OS přátelé SŠ je budova Speciálních škol, Hašlerova 2, Město Albrechtice, 793 95, konkrétně místnost cvičné školní jídelny.

 

II.

Poslání a cíle OS přátelé SŠ

 

 1. Hlavním posláním je mimo body uvedené v základním ustanovení:

a)      Zajišťování kulturních a společenských aktivit žáků a zaměstnanců školy

b)      Zajišťování a pomoc při organizování školních akcí,(např. Mikulášské nadílky, vánoční besídky, Dětský den atd.).

c)      Zajišťování a pomoc při organizování mimoškolních akcí, (např. výlety, exkurze, atd.).

d)      Poskytování rad a informací rodinám znevýhodněného sociokulturního prostředí, (např. Rómům, jiných etnických skupin, ekonomicky znevýhodněné rodiny atd.).

e)      Organizace přednášek a seminářů pro rodiče žáků.

f)       Organizování populárně naučných a ekologických projektů.

 

III.

Orgány OS přátelé SŠ

 

 1. Nejvyšším orgánem Občanského sdružení přátelé speciální školy je členská schůze všech členů sdružení. Členská schůze (ČS) se koná nejméně jedenkrát ročně, vícekrát pokud o její svolání požádá alespoň jedna třetina členů, popřípadě výkonný výbor či předseda. Členská schůze se musí konat nejpozději do třiceti dnů od doručení tohoto podnětu.  Z jednání ČS se pořizuje zápis, který musí minimálně obsahovat:

-   datum, místo konání a program ČS, přítomnost

-   přijatá usnesení, výsledky hlasování

-   námitky proti rozhodnutí ČS těch členů, kteří požádají o zaprotokolování  

 1. Členská schůze řeší zejména:

a)      Rozhoduje o zániku OS přátelé SŠ, o názvu, sídle a symbolice, o majetkovém vypořádání.

b)      Rozhoduje o přijetí a změnách stanov včetně přijetí za člena občanského sdružení.

c)      Volí pětičlenný výkonný výbor a jednoho revizního pracovníka.

d)      Schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku sdružení, schvaluje rozpočet na nejbližší rok.

e)      Stanoví hlavní směry činnosti pro příští období.

f)        Dle potřeby upravuje vnitřní vztahy sdružení a jeho orgánů.

 

 1. K platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu 3/5 většiny přítomných členů.
 2. Výkonným orgánem členské schůze je výkonný výbor( dále VV). VV zabezpečuje plnění úkolů OS přátelé SŠ v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze, při čemž členská schůze si může vyhradit právo rozhodnutí i v dalších otázkách.
 3. VV má čtyři členy - předseda, místopředseda, hospodář + jeden člen. Předseda svolává VV nejméně jedenkrát za ¼ roku. Výbor rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy. Minimální počet na schůzi VV jsou tři.
 4. Výkonný výbor zejména:

a)      Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,(dále ČS).

b)      Připravuje podklady pro členskou schůzi a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, rozdělení dotací a příspěvků  od státu, měst a obcí, jiných organizací a fyzických osob.

c)      Dbá o hospodárné využívání prostředků a majetku sdružení.

d)      Zajišťuje spolupráci s místními orgány, podniky, ostatními občanskými sdruženími, jinými organizacemi a fyzickými osobami.

 1. Revizní pracovník provádí revizi hospodaření sdružení jedenkrát za půl roku a       předkládá o tomto zápis VV. Dále předkládá ČS jedenkrát ročně písemnou zprávu o hospodaření celého sdružení od poslední ČS.

www.brnakotakar.cz