Zápis do 1.třídy 2017

 

 Zápis

 

žáků do 1.ročníku

Základní školy Město Albrechtice, Hašlerova 2

   od školního roku 2017/2018

se koná

 

v úterý 11. dubna 2017

od 8,00 hod. do 12,00 hod.

v Základní škole Město Albrechtice, Hašlerova 2

 

Zákonný zástupce přinese s sebou rodný list žáka a svůj doklad totožnosti.

 

 

                                                                                                             Mgr. Nataša Richtárová

                                                                                                              statutární zástupce školy

 


Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016

Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace

Č. j.: ZŠ/98/2017/Ri

 

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016

 

 

a) Základní údaje o organizaci:

 

Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, IČO 60802791. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 17, 702 18 Ostrava, IČO 70890692. Statutárním zástupcem školy je Mgr. Nataša Richtárová, Sokola Tůmy 1, 79395 Město Albrechtice, jmenovací dekret vydán radou kraje 24. 3. 2015, č. j. MSK 82523/2015/.

 

Škola do 31. 12. 2016 jedno odloučené pracoviště (dvě třídy) v Základní škole Osoblaha.

 

Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v základní škole, ani ve speciální základní škole, a obtížně vychovatelných žáků s takovými nedostatky rozumového vývoje, pro které se nemohou vzdělávat ani v základní škole praktické, jsou však schopni osvojit si alespoň některé prvky vzdělání.

 

Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 7,72, skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců na konci roku 2016 byl 7,634.

 

Na konci kalendářního roku 2016 bylo ve škole přítomno 32 žáků, z toho 24 žáků základní školy praktické a 8 žáků základní školy speciální.

 

 

c)     Rozbor hospodaření příspěvkové organizace:

 

  1. 1.      Organizace hospodařila s přebytkovým rozpočtem, výnosy činily 4.503.091,32 , náklady 4.489.280,32 . Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši 13.811,- Kč. Celkový hospodářský výsledek za organizaci je 13.811,- Kč.

 

  1. 2.      Čerpání účelových prostředků:

 

a)  ze státního rozpočtu:

 

ÚZ 33353 Přímé náklady 3.410.000,- Kč

ÚZ

33052

Rozvojový  program  „Zvýšení  platů  pracovníků  regionálního  školství

v roce 2016

86.113,- Kč

b)

z rozpočtu zřizovatele:

 

ÚZ 0 Provozní náklady ve výši 590.000,- , ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 89.000,- Kč, ÚZ 00131 Účelové prostředky na řešení dopadů optimalizace sítě škol 289.000,- Kč, ÚZ 00131 Účelové prostředky pro posílení mzdových prostředků, vč. odvodů 14.900,-Kč

 

Všechny účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu byly beze zbytku vyčerpány.

 

2.1. Výnosy:

4.503.091,32

A) Rozpis závazných ukazatelů:

4.479.013,00

 

Ze státního rozpočtu

3.496.013,00

 

Od zřizovatele na provoz

982.900,00  Kč

B) Ostatní příjmy jsme získali

 

 

 

- výnos z doplňkové činnosti

20.085,00

 

- zisk z úroků z vkladů

92,78

 

- zapojení fondů

3.900,54

 

- výnosy z nepeněžních darů

0,00 Kč

 

Ostatní příjmy celkem:

24.078,32 Kč

2.2. Náklady:

4.489.280,28

Neinvestiční náklady

4.489.280,28 Kč

 

z toho:

 

 

-

přímé náklady

3.496.113,00 Kč

-   provozní náklady včetně + mimořádné dotace + odpisy

982.900,00 Kč

-

náklady z jiných zdrojů

3.993,32 Kč

-   zapojení prostředků z doplňkové činnosti

6.274,00 Kč

-   zapojení úroků z vkladů

0,00 Kč

Investiční náklady

0,00 Kč

 

Poměrně velkou každoroční položkou nákladů je pronájem třídy v ZŠ Osoblaha pro děti, které se z vesnic osoblažského výběžku nedostanou do kmenové školy v Městě Albrechticích včas na vyučování (68.853,-Kč). V nájmu je zahrnuto pronájem tříd, tělocvičny na 6 vyučovacích hodin týdně, počítačové učebny na výuku informatiky a ostatní (WC, chodby, šatna).

 

Větší položkou byla oprava zabezpečovacího systému na škole, drobné opravy movitého a nemovitého majetku.

 

Další neplánovanou nákladovou položkou bylo zakoupení počítače do ředitelny, který vypověděl službu, zakoupení dalšího počítače účetní, vybavení počítačové třídy notebookem, projektorem a plátnem.

 

 

3. Mzdové náklady, průměrný plat:

 

Závazné ukazatele prostředků ze státního rozpočtu byly stanoveny na mzdy (ÚZ 33353) ve výši 2.434.000,- Kč, rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2016“ (ÚZ 33052) byl posílen na částku 63.552,- Kč, k dokrytí mezd od zřizovatele Účelové prostředky na řešení dopadů optimalizace sítě škol ÚZ 00131 v částce 213.284,-Kč a účelové prostředky na posílení mzdových prostředků ÚZ 00131 v částce 11.000,-Kč.

 

Celkové mzdové náklady ze státního rozpočtu činily 2.721.836,- a 42.000,- na OON. K této částce bylo vyplaceno ještě 25.000,- jako odměny za zavedení programu FaMa, 17.131,00 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a 2.000,- Kč z doplňkové činnosti.

 

 

Na škole v roce 2016 celkově fyzicky pracovalo 9,043 pracovníků, přepočtených pracovníků je 7,634. Z toho je na přepočtené osoby 5,459 učitelů, 0,276 vychovatelka, 0,649 asistentů pedagoga a 1,25 nepedagogických pracovníků.

 

Průměrný plat na škole činí 30.006,- Kč, z toho průměrný plat pedagogických pracovníků 31.120,- Kč, průměrný plat nepedagogických pracovníků 24.317,- Kč.

 

 

4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření:

 

Plán hospodaření byl doplněn v květnu 2016, a přesto zde nastaly podstatné změny.

 

SÚ 501 – nedočerpány prostředky na učební pomůcky a drobný dlouhodobý hmotný majetekz důvodu nejistoty existence školy–tyto prostředky byly převedeny na zakoupení tonerů, spotřeby čistících a hygienických prostředků, z důvodu suchého léta omezeno sekání trávy.

 

SÚ 502 -školadíky nižšímu počtu žáků ušetřila finanční prostředky na energiích, předevšímna elektrické energii, plynu a vodném a stočném.

 

SÚ 511- zvýšeno čerpání finančních prostředků na opravy zabezpečovacího systému, komínu,výměna ohřívače vody, nečekané odstranění havárie vody, upevnění uvolněné tabule a ostatní drobné opravy např. elektroinstalace, notebooků – výměna baterií, kopírek.

 

SÚ 512 -cestovní náhrady nedočerpanézdůvodu menšího množství akcíDVPP, které sepromalý zájem nekonaly.

 

SÚ 521 -nebylo využito plánované čerpání fondu odměn z důvodu dostatku vykrytífinančních prostředků ze státního rozpočtu a hlavně od zřizovatele.

 

V plánu nebylo omylem uvedeno SÚ 521 čerpání náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, bylo přičteno k SÚ 525.

 

SÚ 558 - za nedočerpané finanční prostředky se pořídil DDHM pro školu-výpočetnítechnika, např. se porouchaly dva počítače, jejichž oprava byla nerentabilní.

 

5. Péče o spravovaný majetek:

 

Podle zřizovací listiny má škola ve správě jednu budovu v pořizovací ceně 6.384.229,21 Kč včetně pozemku.

 

Fyzická inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2016. Příkazem statutárního zástupce školy byli do inventarizace zapojeni všichni pracovníci školy. Hlavní inventarizační komise provedla konečný soupis a vyhodnocení inventury s konstatováním bez závad a bez inventarizačních rozdílů.

 

V roce 2016 na škole neproběhla žádná investiční akce.

 

Pojištění nemovitého a movitého majetku je hrazeno zřizovatelem, pojistná událost v roce 2016 nenastala.

 

Škola pronajímá nemovitý majetek - tělocvičnu ke sportovní činnosti – viz doplňková činnost bod 6). Viz příloha „Evidence nájemních smluv“.

 

Movitý majetek škola nepronajímá.

 

 

6. Doplňková činnost:

 

Pronájmem tělocvičny neziskovým organizacím (stolního tenis KST Město Albrechtice, šachový oddíl TJ Tatran Hynčice a Zahrádkáři Město Albrechtice) škola získala 20.085,- Kč. Z toho 2.620,- Kč jsme použili na úhradu energií v pronajatých prostorech, 2.000,- Kč na mzdy účetní a školnice, zákonné sociální pojištění včetně FKSP 700,- Kč, odpisy 472,- Kč, čistící prostředky 472,- Kč.

 

Čistý zisk z doplňkové činnosti 13.811,- Kč.

 

 

 

 

 

7. Peněžní fondy:

 

FRM, investiční fond

– počáteční stav k 1.1.2016 činil 503.447,57 , tvorba odpisů ve výši 89.472,-

, fond v roce 2016 nebyl zapojen, zůstatek  k 31.12.2016činí 592.919,57 Kč.

 

FKSP – zůstatek k 1. 1. 2016 činil 12.584,17 . Příjmy z 1,5% byly ve výši 41.489,50

 

Kč.

 

Výdaje na příspěvky na stravu zaměstnanců, kulturu a odměny k výročí a jiné v roce 2016 činily 40.719,- . Všechny čerpané příspěvky byly v souladu se Zásadami hospodaření s FKSP na rok 2016. Celkový zůstatek k 31. 12. 2016 převáděný do roku 2016 činí 13.354,67 Kč.

 

Rezervní fond – počáteční stav 38.183,66 Kč, příděl v roce z VH 2015 činil 11.267,00Kč, v roce 2016 byl fond čerpán na dokrytí nesouladu mezi V+N celkem 3.900,54 Kč (na dokrytí koupě počítače 3.183,96 Kč a 716,58 Kč na nákup spotřebního materiálu) zůstatek

 

rezervního fondu k  31. 12.2016 činí 45.550,12 Kč.

 

Fond odměn – počáteční stav 19.699,82 Kč, příjem z VH za rok 2015 činí 11.000,00Kč, z fondu se nečerpalo, zůstatek k 31.12.2016 činí 30.699,82 Kč.

 

Všechny peněžní fondy jsou kryté finančními prostředky na bankovních účtech.

 

 

8. Pohledávky

 

Celkový objem pohledávek za rok 2016 činí 4.059,00 Kč.

 

- jedná se o uhrazené faktury za náklady příštího roku 2017 – upgrade Bakaláři 1.444,00 Kč, Dalibor Fousek - Zpoplatněná služba vzdělávacího programu na jeden rok 50,00Kč,

 

Internet CZ.-webhosting NORMAL pro doménu 306,00 Kč a Internet CZ webhostingové prodloužení stránky příštího období 36,00 Kč, ESET software 968,00 Kč, Česká pošta kvalifikovaný certifikát účetní 361,00 Kč, DATABOX licence na portál www.proskoly.cz

894,00Kč.

 

Pohledávky jsou dobytné.

 

 

9. Závazky

 

Celková objem závazků za rok 2016 činí:

-          dodavatelé činí 11.485,75

 

-          Scolarest Praha obědy zaměstnanců školy 5.751,00 Kč, Služby obce - vodné a stočné 2.141,00 Kč, T-Mobile 2.147,75 Kč, T- Mobile 61,00 Kč, Centropol -5449,00 Kč, Pražská plynárenská 6.834,00 Kč. Jedná se o faktury dodané na konci roku 2016 nebo počátkem 2017, úhrada se uskutečnila 01/2017.

 

-          mzda zaměstnanců za měsíc 12/2016 činí 218.232,00

-          odvody z mezd 12/2016 činí 130.462,00

-          daň z příjmu ze závislé činnosti 41.370,00

-          výpis z katastrálního úřadu k inventarizaci 150,00 Kč

 

 

 

 

d. Výsledky kontrol:

 

V roce 2016 neproběhla ve škole žádná veřejnosprávní kontrola hospodaření ze strany krajského úřadu MSK, ani kontrola ČŠI.

 

Taktéž nenavštívila školu ani Krajská hygienická stanice MSK.

 

 

 

e. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

 

Organizace dosud nemusela uplatnit zákon č.435/2004, na škole v roce 2016 žádná osoba se zdravotním postižením jako zaměstnanec nebyla evidována.

 

 

 

f. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 

V roce 2016 nebylo po škole požadováno vydávání informací.

 

 

 

g. Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou:

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 byla projednána při jednání školské rady dne 10. 3. 2017, pracovníci školy byli seznámeni se zprávou o činnosti školy na pracovní poradě dne 13. 3. 2017.

 

 

h. Závodní stravování:

 

Závodní stravování je smluvně zajištěno náhradním způsobem Scolarest Praha, středisko Město Albrechtice (9 pracovníků) a Základní škole a Mateřská škola Osoblaha (1 pracovnice). Závodní stravování v době prázdnin bylo zajištěno v pracovní dny provozním zaměstnancům ve školní jídelně Scolarest Praha, středisko Město Albrechtice.

 

Vyčíslení nákladů na jedno jídlo v roce 2016:

 

 

Město Albrechtice

Osoblaha

 

s sebou

v jídelně

 

cena oběda

71,-

74,-

60,-

náklady organizace

34,-

35,-

28,-

příspěvek FKSP

13,-

13,-

13,-

náklady hrazené strávníkem

24,-

26,-

19,-

 

Celkové náklady hrazené organizací činí 41.382,- , příspěvek z FKSP byl 16120,- Kč.

 

 

 

 

I ) Tabulková část:

 

 

Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti

 

Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů

 

Tabulka č. 5: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů

 

Tabulka č. 7: Zajištění finančních prostředků na krytí mezd včetně odvodů Inventarizační zpráva za rok 2016

 

a)      Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. 2016

 

b)      Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. 2016

 

c)      Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací k 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

V Městě Albrechticích dne 14. 3. 2017                                    Mgr. Nataša Richtárová

Statutární zástupce školy

Zápis

                                                                                                    Zápis

žáků do 1.ročníku

Základní školy Město Albrechtice, Hašlerova 2

   od školního roku 2016/2017

se koná

ve čtvrtek 3. února 2016

od 8,00 hod. do 12,00 hod.

v Základní škole Město Albrechtice, Hašlerova 2

 

Zákonný zástupce přinese s sebou rodný list žáka a svůj doklad totožnosti.

 

 

                                                                                                             Mgr. Nataša Richtárová

                                                                                                              statutární zástupce školy

Seznam dokumentů k nahlédnutí uložených u ředitele školy

1. Výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok

2. Výroční zpráva o hospodaření školy za uplynulý kalendářní rok

3. Koncepce školy, strategický plán školy

4. Celoroční plán práce na školní rok

5. Plán ICT

6. Školní řád

7. Zákony a vyhlášky související s výchovou a vzděláváním žáků

8. Seznam rozhodnutí vydaných ředitelem školy

 


www.brnakotakar.cz