HISTORIE A SOUČASNOST ZÁKLADNÍ ŠKOLY MĚSTO ALBRECHTICE, HAŠLEROVA 2

Zvláštní škola v Městě Albrechticích byla založena před šedesáti lety 15. srpna 1957. Dlouholetý učitel Jaroslav Suchánek dospěl k názoru, že i v naší oblasti bude potřeba zřídit školu pro mentálně postižené děti a získal pro zvláštní školu dvě místnosti v budově bývalého zájezdního hostince na křižovatce rohu ulic Hašlerovy a Osoblažské. Spolu s panem učitelem  Květoslavem Dudou získávali pro zvláštní školu vytypované děti z rodin, mateřských škol a základních škol a vytvořili tak dvě třídy. Díky aktivitě učitelů a pomocí žáků obou tříd byl vykonán kus práce na vylepšení školní budovy a ve školním roce 1958/1959 bylo ke školní docházce na zvláštní škole přihlášeno už 39 žáků ve třech třídách.       

           Novým ředitelem školy byl jmenován p. Květoslav Duda, po něm nastoupila p. Ludmila Mašínová. V roce 1962 se stal ředitelem pan Ladislav Juráň z Města Albrechtic, kterému se zpočátku nedařilo stabilizovat učitelský sbor, protože tato práce vyžadovala značnou dávku obětavosti, trpělivosti, odříkání i sebezapření a také prostředí bylo spíše frustrující, nedařilo se získávat větší množství finančních prostředků k nutným opravám a k základnímu vybavení zvláštní školy. S obrovskými potížemi nechal ředitel školy vyměnit okna na budově, opravit fasádu školy, ale problémy s budovou však přetrvávaly. Všechny opravy a řemeslnické práce se prováděly za plného provozu školního vyučování. Velkým nedostatkem pro učitele byla skutečnost, že nebyly vytištěny učebnice pro vyšší ročníky. Učitelé si texty vybírali z jiných učebnic nebo si je tvořili sami, byli hybnou silou nejen vyučovacího procesu, ale i přeměn školní budovy. Celá šedesátá léta vyučování probíhalo i v odpoledních hodinách a počátek sedmdesátých let byl ve znamení zvýšeného množství politické práce na škole.

            V červnu 1976 náhle zemřel ředitel školy p. Ladislav Juráň, tato událost velmi citelně zasáhla všechny učitele, žáky školy i albrechtickou veřejnost. Novým ředitelem školy byl jmenován pan Zdeněk Klapal. Další tragickou událostí bylo úmrtí vynikajícího pana učitele Raimunda Tkadlečka v lednu 1977.

            Významnou událostí v životě školy bylo v roce 1984 zřízení elokovaného pracoviště v Základní škole v Osoblaze, aby mladší žáci z osoblažského výběžku nemuseli dojíždět. Od roku 1985 byla uvedena do chodu školní družina při zvláštní škole.

            Od 1.8.1989 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Jiří Kropáč, když stávající ředitel Z. Klapal odešel do starobního důchodu, a setrval v této funkci 26 let. Reorganizací školství a státní správy v roce 1991 škola přešla z Okresního národního výboru pod Školský úřad Bruntál a stala se zálohovou organizací. Škola se tak mohla postupně modernizovat a vybavovat didaktickou technikou a pomůckami pro výuku. Prvořadým úkolem ředitele bylo stabilizovat pedagogický kolektiv a modernizovat školu. Znamenalo to sehnat peníze na ministerstvu školství, zařídit změnu územního plánu, získat stavební povolení na rekonstrukci a přístavbu školy a připravit školu na přechod do právní subjektivity od 1.1.1995.  Hned v lednu 1995 proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci a dodavatele stavby, v únoru byly podepsány smlouvy, v červnu se začalo stavět a koncem srpna proběhla kolaudace školy. Celkově stála přístavba a rekonstrukce školy 5,6 milionu korun.        

             Od školního roku 1996/97 měla škola nový název zanesený v síti škol: Zvláštní škola a Pomocná škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2 a celková kapacita školy byla 75 žáků zvláštní školy, pomocné školy 30 žáků a školní družiny 24 žáci. V tomto školním roce byly zřízeny 2 třídy kurzu pomocné školy, které navštěvovali klienti Ústavu sociální péče v Městě Albrechticích. Práce v těchto třídách byla velice namáhavá, neboť se zde učili žáci i s tělesným postižením, s epileptickými záchvaty a na rozdíl od žáků zvláštní a pomocné školy plnící povinnou školní docházku zde byli tito klienti dobrovolně. Kurz pomocné školy byl ukončen v roce 2014.   

         V roce 2001 přechází zřizovatelská pravomoc na Moravskoslezský kraj. Od 1.9.2004 byla zřízena v  jindřichovském sociálním ústavu třída, kde se vzdělávalo  šest žáků s těžkým mentálním postižením podle rehabilitačního vzdělávacího programu, který jim umožnil získat elementární vědomosti, dovednosti a návyky. V tomto roce byla založena Školská rada a také bylo při škole ustanoveno Občanské sdružení přátelé speciální školy. V rámci činnosti sdružení začala spolupráce se speciální školou v polském městě Prudniku, která trvala 11 let.

          Od března 2006  pracovali pedagogové na svém školním vzdělávacím programu, který  nazvali Hašlerka a vyučování podle něho začalo 1.9.2007. Vzdělávací programy Speciální škola a Rehabilitační program byly vytvořeny podle rámcového vzdělávacího programu a vyučováno bylo podle nich od 1.9.2010. Podle těchto školních vzdělávacích programů získávali žáci s lehkým mentálním postižením základní vzdělání a žáci se středně těžkým a těžkým postižením základy vzdělání.

           Od roku 2006 zřizovatel přejmenoval školu na Základní školu, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace. V naší škole se od roku 2010 v maximální míře projevovala změna systému v českém školství, okolní běžné základní školy si ponechávaly děti s mentálním postižením hlavně z ekonomických důvodů a od 1. 9. 2016 podle platného zákona o inkluzi. Proto v průběhu těchto let velmi klesal počet žáků a bylo zřejmé, že Moravskoslezský kraj nepočítá s touto školou do budoucna jako se samostatným subjektem. Vzhledem k tomu nebylo vyhlášeno výběrové řízení po odchodu Mgr. Jiřího Kropáče do důchodu v roce 2015, ale byla jmenována Mgr. Nataša Richtárová jako statutární zástupce.

              Za dobu působení ředitele p. Kropáče se škola velmi modernizovala, všechny učebny byly vybaveny novým nábytkem, televizory s DVD přehrávači, učitelé používali veškeré dostupné názorné pomůcky a dokonale byla vybavena rehabilitační třída pro těžce postižené žáky. V rámci projektu Internet do škol byla škola vybavena čtyřmi počítači a dalších 28 počítačů (z toho 13 notebooků) bylo zakoupeno z provozních prostředků školy. Učitelům byla velmi usnadněna práce, protože do dvou tříd byly instalovány interaktivní tabule. Pro imobilní žáky škola vybudovala bezbariérový přístup do školy.         

         V průběhu 2 let byla škola nabídnuta MÚ Město Albrechtice, který by jako zřizovatel tuto školu připojil k místní základní škole a získal by tak zároveň opravenou budovu s tělocvičnou. Jednalo se pouze o 2 třídy, protože 2 elokované třídy v Osoblaze byly nabídnuty tamnímu obecnímu úřadu, který nabídku ihned přijal. Naopak zastupitelstvo Města Albrechtic ji dvakrát zamítlo, a to hlavně díky vedení ZŠ Opavická 1, které považovalo spojení těchto dvou škol za nereálné. Dodnes je tato skutečnost pro širokou veřejnost nepochopitelná. Druhou možností řešení pro naši školu bylo spojení s místní střední školou, která má stejného zřizovatele a zde jsme se od samého počátku setkali se vstřícností a pochopením vedení školy i ostatních pedagogů.

           Dne 15.6.2017 rozhodlo zasedání zastupitelstva kraje o zániku této školy k 1.7.2017. Kromě výše uvedených zde působili tito pedagogové a provozní zaměstnanci z Města Albrechtic: J. Vyhlídal, D. Macková, V. Sedláková, A. Matoušková, J. Matoušek, J. Albrechtová, A. Kotrlová, F. Tkadlečková, K. Knapp, P. Knappová, M. Juráňová,           T. Hazuchová, J. Kuzník, M. Kuzníková, M. Fofová, L. Břicháčková, D. Kuřecová, B. Tkadlečková, D. Franková, M. Kropáčová, B. Bílková, M. Pícová, D. Hanzlíková, A. Bradová, A. Krátká, J. Janošcová.

         Přejímající organizací se stala Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice a nový název této organizace je Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace. Tímto krokem se zamezilo hrozbě úplného zrušení školy a spojení školy s větší organizací zajistí našim žákům, že nebudou muset v budoucnu dojíždět do Krnova. V příštím školním roce 2017/2018 bude výuka probíhat ve stejné budově, takže pro děti a jejich rodiče se nic nemění a budou navštěvovat všichni naši školu  rádi jako doposud.

 

                                                                                                        Mgr. Nataša Richtárová

 

HISTORIE  A  SOUČASNOST  ZÁKLADNÍ ŠKOLY   MĚSTO ALBRECHTICE, HAŠLEROVA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE  A  SOUČASNOST  ZÁKLADNÍ ŠKOLY   MĚSTO ALBRECHTICE, HAŠLEROVA 2

                                    

 


www.brnakotakar.cz